042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Integritetspolicy

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, förordning (EU) 2016/679, härmed i det efterföljande benämnd ”GDPR”, har den huvudsakliga målsättningen sin utgångspunkt i att värna om grundläggande fri- och rättigheter för fysiska personer som berörs eller kan komma att beröras, med särskild tonvikt på rätten till skydd av personuppgifter. Denna Integritetspolicy syftar till att omfattande redogöra för våra åtaganden och metoder för skydd och behandling av dina personuppgifter, samt hur säkerställande av efterlevnaden av rättigheter enligt GDPR. 

Ansvarig för behandling av personuppgifter 

Resultat Finans i Skandinavien AB (556834-0284) är, mot bakgrund av utförande av kravhanteringsarbete å egen eller annan parts räkning, personuppgiftsansvarig i samband med uppdragsgenomförande. Således ansvarar Resultat Finans AB för hanteringen av dina personuppgifter genom hela processen, oaktat om inkassoåtgärder vidtas för egen räkning eller på uppdrag av annan part. 

3.1. Mottagande av betalningspåminnelse 

Beaktat tillämpad kravhanteringsprocess kan det förekomma att Resultat Finans, på uppdrag av annan part, utsänder betalningspåminnelser som en del i inkasseringsuppdraget. Denna påminnelse är inte att likställa med ett inkassokrav eller därmed förenligt förfarande. I situationer av detta slag vidtar Resultat Finans åtgärder enligt instruktion från tredje part, därmed som personuppgiftsbiträde, och det är fordringsägande part som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi utför vår uppgift baserat på den rättsliga grund som vår kund fastställt. 

De personuppgifter som behandlas i detta sammanhang inkluderar främst ditt namn, personnummer, kontakt- och adressuppgifter, information om den obetalda fordringen, den faktura som utgör grund för fordringen samt eventuella genomförda delbetalningar. 

För ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter i detta skede, såsom behandlingens ändamål eller vilka rättigheter du besitter, uppmanar vi dig att i första hand initiera kontakt med er leverantör, det vill säga din avtalspart och utställare av skuldsedel.  

3.2. Mottagande av Inkassokrav från Resultat Finans i Skandinavien AB 

Vid emottagande av inkassokrav innebär detta att Resultat Finans i egenskap av inkassobolag vidtar åtgärder i syfte att indriva en fordran som ännu inte reglerats, antingen såsom fordringsägande part eller på uppdrag av klient. Vidtagna åtgärder omfattar en rad processer syftande till att effektivisera indrivningen av skulden, inkluderat men ej begränsat till utskick av inkassokrav, hantering av uppgörelser, mottagning av betalningar, gäldenärskontakt eller motsvarande interaktion med företrädare eller relevanta myndigheter, samt åtgärder för att juridiskt fastställa skulden och genomföra dess indrivning. 

Som personuppgiftsansvariga bestämmer vi syftet med och medlen för behandling av dina personuppgifter. Denna behandling grundar sig på vår rättsliga förpliktelse att indriva fordringar, vilket är av väsentlig betydelse för att upprätthålla ett fungerande betalningssystem i samhället. Därför sker vår behandling av personuppgifter främst på grundval av ett allmänt intresse enligt artikel 6.1(e) i GDPR. 

3.3. Inkassoprocessen hos Resultat Finans i Skandinavien AB 

3.3.1. Import av Ärende 

Utgångspunkten vid emottagande eller förvärv av inkassouppdrag är att nödvändig information skall finns registrerat för att genomföra inkasseringsarbete. Information kan, men är ej begränsad till, innehålla namn, personnummer, kontaktuppgifter, detaljer om den utestående skulden, omständigheter kring den ursprungliga transaktionen, samt eventuella delbetalningar eller invändningar. Information om representanter, såsom goda män eller förvaltare, samt information om solidariska ansvar såsom för borgensmän behandlas på samma sätt, med all behandling baserad på den allmänna intresset enligt artikel 6.1(e) i GDPR. 

3.3.2. Utskick av Brev 

Vid utskick av inkassokrav eller andra därvid jämförbara dokument kan uppgifter komma att inhämtas eller uppdateras genom extern tjänsteleverantör som har tillgång till folkbokföringsregistret. 

3.3.3. Ytterligare Inkassoåtgärder 

Om skulden inte regleras inom den angivna tidsfristen kan ytterligare åtgärder vidtas, såsom kontakt via telefon, brev, e-post eller SMS. Denna behandling innefattar samma personuppgifter som tidigare beskrivits. 

Vid telefonkontakt kan samtalet komma att spelas in för kvalitets- och utbildningssyften, med inspelningarna bevarade under en begränsad period. Endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dessa inspelningar, baserat på vårt berättigade intresse av att säkerställa tjänstens kvalitet, enligt artikel 6.1(f) i GDPR. 

Som gäldenär kan Resultat Finans kontaktas för att diskutera ifrågavarande ärende, föra samtal kring avbetalningsplan eller framförande av invändningar mot utskickat kravbrev. Vid tvist, i vilken det bedöms finnas skäl att anta skuldens riktighet, kan ärendet komma att överlämnas till annan rättslig instans för vidare hantering.  

I syfte att undvika att utsätta gäldenär för icke nödvändiga inkassoåtgärder eller på annat sätt oskäliga ingripanden, utvärderar Resultat Finans i Skandinavien AB den i varje fall mest ändamålsenliga åtgärden. Bedömningen i fråga innebär bland annat att vi måste behandla information rörande din ekonomiska situation, levnadsomständigheter, eventuella ytterligare skulder och befintliga utmätningar. I detta syfte inhämtar vi ekonomisk information och uppgifter om skulder från Kronofogden samt kreditupplysningsföretag, vilka agerar som externa parter och leverantörer. Dessa enheter hanterar personuppgifter relaterade till dig för att kunna förse oss med nödvändig information. 

Utifrån insamlad information fastställs lämpliga åtgärder, inkluderande utformning av kravbrev, rättsliga steg såsom ansökan om betalningsföreläggande, inledande av rättegångsprocesser eller ansökningar om verkställighet. Beslutsprocessen kan involvera automatiserade system med profilering, baserat på förutbestämda kriterier. Detta leder till matchning av information mot ett etablerat internt regelverk och resulterar i ett förslag på åtgärd. Bedömningen av betalningsförmåga grundar sig på den information som samlats in. Eftersom dessa automatiserade beslut inte medför rättsliga konsekvenser som avsevärt påverkar individer, omfattas processerna inte av artikel 22 i GDPR. Detta bekräftas av branschens uppförandekod och proposition 2017/18:120. Målet är att identifiera den minst ingripande åtgärden för indrivning, vilket utgör en integrerad del av inkassoprocessen. 

3.3.4. Utlandsinkasso

För de fall det föreligger skäl att hantera fordran utanför svensk jurisdiktion, mot bakgrund av flytt till annat land, anlitas ett ombud för sådant uppdrag. Rollen som personuppgiftsansvarig övergår då till denna part.  

3.3.5. Kronofogdemyndigheten

I händelse av utebliven reglering av skuldfordran kan ärendet komma att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten för fastställande av skuld genom meddelat utslag. Kronofogden delges i samband med sådan ansökan personuppgifter och uppgifter relaterade till gällandegjord skuld. 

3.3.6. Delgivning

Under inkassoprocessen kan det bli nödvändigt att delge gäldenär särskilda handlingar, vilket innebär att vi överför personuppgifter till en delgivningsbyrå. Denna överföring, som är en del av den normala inkassoprocessen, baseras på allmänt intresse enligt artikel 6.1(e) i GDPR. Notera att delgivningsbyråer hanterar personuppgifter på eget ansvar och eventuella frågor kring deras behandling av dina uppgifter bör riktas direkt till dem. 

3.3.7 Känsliga uppgifter 

Behandling av känsliga personuppgifter, såsom information om förvaltarskap eller hälsorelaterade uppgifter i bestridanden, begränsas strikt enligt etablerade rutiner. Denna behandling grundas antingen på nödvändigheten för att fastställa, göra gällande, eller försvara rättsliga anspråk enligt artikel 9.2(f) i GDPR, eller på viktiga allmänna intressen enligt nationell rätt, artikel 9.2(g) i GDPR. Det sistnämnda gäller särskilt vid behandling av uppgifter om förvaltarskap, där kommunikation med förvaltare följer inkassolag och god inkassosed. 

4.1 Hantering av personuppgifter för klientkontakter 

Personuppgifter behandlas för kontaktpersoner hos kunder eller potentiella kunder, inklusive namn, telefonnummer och position. Syftet är kontaktadministration och avtalsförberedelser, med behandlingsgrund i avtal (art. 6.1(b) GDPR) och rättsliga förpliktelser (art. 6.1(c) GDPR). För prospektkontakter grundas behandlingen på berättigat intresse (art. 6.1(f) GDPR) för tjänstemarknadsföring och kundrelationshantering. 

5.1 Dataskyddsgarantier 

Dataskydd prioriteras högt, med åtgärder som behörighetsstyrning, IT-säkerhetsskydd som brandväggar och virusskydd, säkra dataöverföringsmetoder, och backups för dataskydd. Tystnadsplikt följs enligt inkassolagen, och inga uppgifter delas onödigt med externa parter. 

6.1 Lagringspolicy för personuppgifter 

Lagringsperioder anpassas efter ändamålets nödvändighet, i enlighet med GDPR:s princip om lagringsminimering. Inkassoärendedata sparas mellan 6 till 36 månader baserat på Finansinspektionen och Svensk Inkassos riktlinjer. Påminnelsehanteringsdata sparas enligt kundens val, vanligtvis 1 år. Kunddata uppdateras vart tredje år för aktualitet. Bokföringsdata behålls till det sjunde året efter räkenskapsårets slut. Backupdata lagras i maximalt 30 dagar.